Skip to content

Vandens tiekimas

UAB „Telšių vandenys“ geriamuoju vandeniu aprūpina Telšių miestą, 42 gyvenvietes ir sodų bendrijas, esančias Telšių miesto aglomeracinėje zonoje. Požeminis vanduo yra išgaunamas iš 33 vandenviečių, kuriose yra eksploatuojamas 61 gręžinys.

Geriamasis vanduo Telšių miestui tiekiamas iš Siraičių ir Kungių vandenviečių.

Siraičių vandenvietės projektinis pajėgumas – 8600 m3 per parą. 2019 metais iš šios vandenvietės išgauta 715 m3 vandens per parą. Vanduo šioje vandenvietėje keliamas iš permo – devono vandeningo sluoksnio, kuris slūgso 217-218 m gylyje.

Kungių vandenvietės projektinis pajėgumas – 10000 m3 per parą. 2019 metais iš šios vandenvietės išgauta 2111 m3 vandens per parą. Vanduo šioje vandenvietėje keliamas iš kvartero vandeningo sluoksnio, kuris yra 50-60 m gylyje.

Geriamasis vanduo vartotojams ir abonentams tiekiamas 355 km ilgio tinklais, iš jų magistralinių tinklų – 135 km, skirstomųjų tinklų ir įvadų – 220,5 km.

Įmonė eksploatuoja 30 vandens gerinimo įrenginių. Telšių miesto vandens gerinimo įrenginiuose paruoštas vanduo tiekiamas Telšių miestui, Ryškėnų, Rainių, Viešvėnų, Degaičių, Gaudikaičių, Džiuginėnų gyvenvietėms ir sodų bendrijoms.

Įmonė eksploatuoja ir prižiūri: 30 vandens gerinimo įrenginių, 355,5 km vandentiekio tinklų, 

UAB „Telšių vandenys“ nuolat vykdo geriamojo vandens kokybės priežiūrą. Tiekiamo vandens kokybę kontroliuoja atestuota bendrovės geriamojo vandens laboratorija (leidimas išduotas 2014-09-29, Nr. LPL-7 fizikinių ir cheminių geriamojo vandens tyrimų atlikimui), kurios veikla ir tyrimai atitinka tarptautinį standartą LST EN ISO/IEC 17025, pasitelkiama UAB „Labtarna“ ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Telšių skyrius. Pagal galiojančius išgaunamo bei vartotojams tiekiamo vandens kokybės reikalavimus HN 24:2017 ir pagal įmonės patvirtintą geriamojo vandens, tiekiamo vartotojams, kokybės priežiūros planą, kuris suderintas su Telšių apskrities valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, geriamojo vandens kontrolei Telšių miesto ir rajono geriamojo vandens vartojimo vietose pasirinkti 61 skirstomojo tinklo taškai nuolatinei programinei priežiūrai ir 49 – periodinei programinei priežiūrai. Geriamojo vandens laboratorija per savaitę paima apie 10 mėginių.

Vandens kokybės rodikliai nuo 2021 metų.