Skip to content

Teisinė informacija

 1. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas
 2. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas
 3. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas
 4. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
 5. Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127.
 6. Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 
 7. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193.
 8. Informacijos apie geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą teikimo abonentams tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. D1-594
 9. Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. D1-500.
 10. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629
 11. Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-639; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5BB1EEB58925?faces-redirect=true; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5BB1EEB58925/asr
 12. Lietuvos higienos norma HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455.
 13. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. O3-213
 14. Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-217
 15. Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996-11-26 įsakymu Nr. 172
 16. Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinės sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-07-31 nutarimu Nr. 126
 17. Kiti teisės aktai, reglamentuojantys vandentvarkos sektoriaus veiklą

Savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys susijusią veiklą:

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimas Nr. T1-329 „Dėl Telšių miesto lietaus nuotekų tinklų tvarkymo operatoriaus paskyrimo ir mokesčio už paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimą Telšių miesto lietaus nuotekų tinklais administravimo taisyklių patvirtinimo.

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 19 d. sprendimas Nr. 419 „Dėl Telšių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ir įrenginių sistemos eksploatavimo taisyklių patvirtinimo.

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. T1-224 „Dėl pritarimo viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos trišalės sutarties formai.