Skip to content

Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymas

UAB „Telšių vandenys“ paviršinių (lietaus) nuotekų tinklus pradėjo eksploatuoti nuo 2011 m. gruodžio 15 d. vadovaujantis Telšių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T1-329.

Telšiai, kaip ir visa Lietuva, yra kritulių pertekliaus zonoje. Vidutinis metinis kritulių kiekis, pagal Telšių meteorologijos stoties pateiktus duomenis, iškrentantis Telšiuose, yra 811 mm. Dalis vandens šiltuoju metų laiku išgaruoja, likę krituliai nuteka vandentėkmėmis arba papildo požeminius vandenis.

UAB „Telšių vandenys“ eksploatuoja ir prižiūri Telšių miesto teritorijoje esančią paviršinių (lietaus) nuotekų sistemą. Miesto teritorijoje paviršinis vanduo surenkamas nuo gyvenamųjų ir komercinių pastatų stogų, kelių ir gatvių, šaligatvių bei pėsčiųjų takų. Gruntinio vandens surinkimui klojami drenažo tinklai rekonstruojant gatves, įrengiant aikšteles, nusausinant sklypus, statant pastatus, drenuojant įgilintus statinius ir rūsius. Paviršinės nuotekos, kartu su požeminiu gruntiniu vandeniu, vamzdynu ir grioviais transportuojamos į nuotekų priimtuvus. Šiuo metu tinklo ilgis siekia 38 kilometrus. Eksploatuojamos 2 paviršinių nuotekų valyklos. Telšių miestas įsikūręs kalvotoje vietovėje, tad, pagal susiformavusį reljefą, nuotekas galima transportuoti savitaka, nestatant siurblinių. Mieste išskirta 11 paviršinių nuotekų baseinų. Paviršinis vanduo, surinktas šiaurinėje miesto dalyje (iš geležinkelio stoties ir pramonės rajono), nukreiptas tolyn nuo miesto centro ir dviem grioviais nubėga į Svaigės, paskui į Tausalo upelį. Nuotekos, surinktos nuo rytinės miesto dalies, apstatytos mažaaukščiais gyvenamaisiais namais, dviem grioviais nukreiptos Telšės upelio link. Paviršinės nuotekos iš likusios miesto dalies per 8 lietaus išleistuvus patenka į Masčio ežerą tiesiogiai. Didžiąją Masčio ežero vandens dalį atneša Durbinio upelis, tekantis per Telšių miestą ir surenkantis vandenį iš 4 didesnių išleistuvų. Perteklinis vanduo iš Masčio ežero išbėga į Juodupį ir Mastupio, Tausalo ir Pateklos upeliais patenka į Virvyčią.

Išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumas turi atitikti Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento keliamus reikalavimus. UAB „Telšių vandenys“ vykdo nuolatinę išleistuvų stebėseną. Visi atviri vandens telkiniai ir grioviai nuolat apžiūrimi, tikrinama ir pagal gyventojų pranešimus dėl galimos taršos. Kartą ketvirtyje, pagal nustatytą grafiką, atliekama laboratorinė 12-os išleistuvų kontrolė. Imami mėginiai ir atliekamas užterštumo (skendinčių medžiagų, BDS7, bichromatinė oksidacija, permanganatinė oksidacija, pH) tyrimas laboratorijoje. Paviršinių nuotekų užterštumas neviršija leistinų maksimalių koncentracijų.

Pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus Telšių mieste naudojama atskirtoji paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo sistema, t. y. paviršinės (lietaus) ir buitinės nuotekos turi būti tvarkomos atskirai. Pažymime, kad paviršinių kritulių ir drenažinių tinklų prijungimas į buitinių nuotekų tinklus yra neteisėtas. Paviršinės ir buitinės nuotekos skiriasi savo pobūdžiu, kiekiu ir tarša, tad jų valymui turi būti naudojami skirtingi valymo būdai bei technologijos. Lietaus metu paviršinis vanduo, patekęs į buitinių nuotekų tinklus, padidina bendrą vandens kiekį patenkantį į nuotekų valyklą iki kelių kartų. Dėl to sutrinka nuotekų valymo procesas. Taigi, nustačiusi tokius pajungimus jie bus atjungti, surašytas savavališko pajungimo aktas ir pateiktas atitinkamoms institucijoms dėl administracinės nuobaudos skyrimo. Be nuobaudos, pažeidėjas privalės sumokėti ir vandens tiekėjo patirtus nuostolius valant paviršinius vandenis, kurių dydis apskaičiuojamas vadovaujantis LR aplinkos ministro patvirtintomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėmis. Norėdami išvengti baudų už savavališką paslaugų naudojimąsi, t. y. savavališkai prijungusiems paviršinių (lietaus) nuotekų tinklus prie buitinių nuotekų tinklų įspėjame apie galimus patikrinimus bei jų pasekmes ir prašome kuo greičiau atlikti paviršinių (lietaus) tinklų atjungimus nuo buitinių nuotekų tinklų sistemos.

Paviršinių (lietaus) nuotekų transportavimo tarifas nustatytas Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T1-356.

Papildoma informacija:

Telšių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ir įrenginių sistemos eksploatavimo taisyklių pakeitimas, patvirtintas Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2020-11-20 Nr. T1-453.

T1_329

T1-356

T1-453