Skip to content

Padalinių veiklos sritys

VANDENTIEKIO cechas

 1. Telšių miesto aglomeracinės zonos ir Gadūnavo seniūnijos vandenviečių eksploatavimas ir priežiūra.
 2. Telšių miesto aglomeracinės zonos ir Gadūnavo vandentiekio tinklų eksploatavimas ir priežiūra.
 3. Vandens gamyba, ruošimas ir tiekimo įrenginių priežiūra bei remontas.
 4. Vandens skaitiklių  metrologinės patikros organizavimas.

NUOTEKŲ cechas

 1. Nuotekų surinkimas.
 2. Nuotekų siurblinių priežiūra.
 3. Nuotekų transportavimas nuotekų tinklais.
 4. Slėginių ir savitakinių nuotekų tinklų eksploatacija.
 5. Nuotekų mechaninis valymas.
 6. Nuotekų biologinis valymas.
 7. Dumblo tirštinimas, sausinimas ir sandėliavimas.
 8. Technologinių procesų valdymas ir kontrolė.
 9. Išleidžiamų nuotekų kokybės kontrolė.
 10. Technologinės įrangos priežiūra ir remontas.
 11. Pastatų ir patalpų priežiūra ir remontas.
 12. Teritorijų priežiūra.
 13. Medžiagų, žaliavų, įrengimų, atsarginių dalių pirkimas padalinio poreikiams.

PAVIRŠINIŲ LIETAUS NUOTEKŲ CECHAS

 1. Paviršinių nuotekų surinkimas.
 2. Paviršinių nuotekų transportavimas paviršinių nuotekų tinklais.
 3. Paviršinių  nuotekų tinklų eksploatacija
 4. Paviršinių nuotekų mechaninis valymas.
 5. Išleidžiamų paviršinių nuotekų kokybės kontrolė.
 6. Technologinių procesų valdymas ir kontrolė.
 7. Technologinės įrangos priežiūra ir remontas.
 8. Teritorijų priežiūra.
 9. Medžiagų, žaliavų, įrengimų, atsarginių dalių pirkimas padalinio poreikiams.

KAIMŲ VANDENTVARKOS CECHAS

 1. 22 Vandenviečių eksploatacija ir priežiūra Upynos , Tryškių, Nevarėnų, Ryškėnų, Viešvienų, Žarėnų, Luokės, Degaičių seniūnijose.
 2. 21 vandens gerinimo įrenginių, 7 nuotekų valymo įrenginių bei 9 nuotekų perpompavimo stočių eksploatacija, priežiūra ir remontas.

VARNIŲ CECHAS

 1. Varnių, Varnelių, Pavandenės, Janapolės Pupinių, Graužų seniūnijų vandenviečių eksploatavimas ir priežiūra. Šių gyvenviečių abonentų apskaitos prietaisų keitimas.
 2. Varnių, Varnelių, Pavandenės, Janapolės Pupinių, Graužų gyvenviečių vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatavimas ir priežiūra.
 3. Varnių, Pavandenės, Janapolės nuotekų valymo įrenginių eksploatavimas ir priežiūra.
 4. Varnių miesto 15 – os permompavimo stočių, 49 -ų individualių perpompavimo stočių eksploatavimas ir priežiūra.
 5. Pastatų ir patalpų priežiūra ir remontas.
 6. Teritorijų priežiūra.

PARDAVIMŲ SKYRIUS

 1. Sutarčių vykdymo kontrolė ir naujų sudarymas.
 2. Geriamojo vandens suvartojimo kontrolė.
 3. Sąskaitų – faktūrų už suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą per ataskaitinį laikotarpį išrašymas bei pateikimas ir apmokėjimo kontrolė.
 4. Teisingas tarifų už geriamąjį vandenį ir nuotekų, paviršinių (lietais) nuotekų tvarkymą ir pardavimų kainos taikymas.
 5. Kompensacijų skaičiavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams  įstatymu pagal socialinės paramos ir rūpybos skyriaus kiekvieną mėnesį pateiktą sąrašą gyventojų, kuriems suteikta teisė į išlaidų šaltam vandeniui kompensacijas.
 6. Darbas su skolininkais (analizė, kontrolė, delspinigiai).
 7. Apmokėjimo už paslaugas tvarkymas pagal patvirtintą sąskaitų planą.
 8. Periodiškas duomenų pateikimas šalto vandens apskaitos prietaisų įrengimui ir keitimui.

ENERGETINĖ TARNYBA

 1. Energetikos tarnyba vykdo bendrovės elektros, šilumos įrenginių eksploataciją.
 2. Apsauginių darbo priemonių, medžiagų, žaliavų, įrengimų, atsarginių dalių pirkimas padalinio poreikiams.

MECHANINĖS DIRBTUVĖS

 1. Bendrovės struktūrinių padalinių aprūpinimas turimomis transporto priemonėmis, jų nesant – užsakymas iš kitų įmonių.
 2. Turimų transporto ir mechanizmų, darbo priemonių bei inventoriaus remontų, techninių aptarnavimų bei techninių apžiūrų organizavimas bei atlikimas.
 3. Turimų tarnybos transporto ir darbo priemonių techninės būklės kontrolė.
 4. Kuro apskaitos organizavimas.
 5. Medžiagų, žaliavų, įrengimų, atsarginių dalių pirkimas padalinių poreikiams.

VANDENS IR NUOTEKŲ TYRIMŲ LABORATORIJA

 1. Geriamo vandens, tiekiamo vartotojams, kokybės kontrolė pagal higienos normos HN-24 reikalavimus.
 2. Geriamojo vandens kokybės kontrolė pas vartotojus.
 3. Nuotekų kokybės kontrolė pagal nuotekų tvarkymo reglamentą.
 4. Pramonės įmonių nuotekų tyrimas.
 5. Paviršinių vandenų tyrimas.
 6. Dumblo tyrimas.
 7. Tyrimų atlikimas klientams pagal sutartis.
 8. Vandens gerinimo priemonių analizė ir įvertinimas.
 9. Medžiagų, žaliavų, įrengimų, atsarginių dalių pirkimas padalinio poreikiams.

BUHALTERIJA

 1. Bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymas pagal patvirtintą sąskaitų planą.
 2. Ūkinių – finansinių operacijų registravimas pagal pagrįstus ir juridinę galią turinčius pirminės apskaitos dokumentus.
 3. Ūkinių – finansinių operacijų registravimas pagal direktoriaus įsakymais patvirtintas apskaitos vedimo tvarkas.
 4. Mokesčių apskaičiavimas ir sumokėjimas.
 5. Informacijos apie padalinių finansines ir ūkines operacijas teikimas.
 6. Atsiskaitymų su tiekėjais, pirkėjais, darbuotojais vykdymas ir atsiskaitymų kontrolė.
 7. Finansinių, mokestinių ir statistinių atskaitų atitinkamoms institucijoms pateikimas.
 8. Nuolatinis apskaitos sistemos tobulinimas.
 9. Piniginių operacijų vykdymas.
 10. Darbas su išorinėmis organizacijomis, pateikiant būtinas pažymas ir statistikos  informaciją.