Skip to content

Korupcijos prevencija

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) – piktnaudžiavimas patikėta galia siekiant asmeninės naudos.

Siekiant užtikrinti skaidrią, sąžiningą, atvirą ir atsakingą veiklą prieš visuomenę UAB „Telšių vandenys“ vykdo korupcijos prevenciją.

Korupcija skurdina visuomenę, griauna pasitikėjimą, iškreipia rinkos mechanizmus. Korupcijos sukeliami žalingi padariniai skatina įvairiais būdais stengtis sumažinti šį reiškinį, jį geriau pažinti.

Informaciją apie pažeidimą galima pateikti

Elektroniniu paštu info@telsiuvandenys.lt Jūs galite pateikti  informaciją apie pažeidimą bendrovėje: galbūt apie rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą, tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, taip pat šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą.

Pranešimą apie pažeidimą asmuo gali pateikti:

1. Kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai: https://prokuraturos.lt/lt;

2. Viešai: https://www.stt.lt/;

3. Bendrovei anonimiškai vadovaujantis: Anoniminės informacijos priėmimo iš asmenų korupcijos prevencijos klausimais UAB „Telšių vandenys“ administracijoje tvarka;

4. Bendrovei per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą teikiant pranešimą vadovaujantis: Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašu:

– užpildant nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą arba apie pažeidimą praneškite laisvos formos pranešimu, kuriame nurodykite reikalingą informaciją.

– elektroniniu paštu info@telsiuvandenys.lt arba paštu, nurodant „KOMPETETINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.

Esami ir buvę UAB „Telšių vandenys“ darbuotojai arba asmenys, sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), susiję su UAB „Telšių vandenys“, gali pateikti pranešimą apie pažeidimus, dėl:

  • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai, aplinkai;
  • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
  • neteisėto veiklos finansavimo;
  • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
  • neteisėtu būdu įgyto turto;
  • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
  • kitų pažeidimų, keliančių grėsmę viešajam interesui.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3832a702d8ea11e782d4fd2c44cc67af?jfwid=-1deuyji1xl

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c5d99180ed8a11e88568e724760eeafa

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti kitą žmogų skleidžiant tikrovės neatitinkančią informaciją, melagingai įskųsti nekaltą asmenį, pranešti apie nebūtą nusikaltimą ar melagingai kaltinti nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė (BK 154 str., 236 str.)

Pareigybių sąrašas dėl kurių teikiamas prašymas STT:

Apie pasitaikančias korupcijos apraiškas įmonėje ar jos veikloje galite informuoti atsakingq už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą UAB „Telšių vandenys“ darbų saugos techninę inžinierę Živilę Vasiliauskaitę-Sobutienę, Tel. 8 444 60731, el. paštas z.vasiliauskaite@telsiuvandenys.lt