Skip to content

Projektas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0001 „Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant fosforo išvalymo efektyvumą”

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Telšių vandenys“ 2019 m. vasario 08 dieną pasirašė projekto „Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant fosforo išvalymo efektyvumą“, projekto kodas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0001, administravimo ir finansavimo sutartį. Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę 05.3.2-APVA-V-013 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1.502.738,50 Eur, iš kurių Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos – 1.202.190,79 Eur ir UAB „Telšių vandenys“ lėšos – 300.547,71 Eur.

Projekto tikslas – užtikrinti efektyvesnį fosforo pašalinimą iš valomų nuotekų ir taip sumažinti vandens taršą. Projekto tikslui pasiekti buvo 2020-03-25 pasirašyta rangos sutartis Nr.TV20200325/1 (rangovas – UAB „Norus“). Pagal šią rangos sutartį buvo vykdoma Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant fosforo išvalymo efektyvumą. Siekiama modernizuoti Telšių miesto nuotekų valymo įrenginius, užtikrinti nepertraukiamas, patikimas ir kokybiškas nuotekų tvarkymo paslaugas. Tačiau UAB „Norus“ paskelbus bankrotą, UAB „Telšių vandenys“ 2022-06-30 sėkmingam projekto Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0001 „Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant fosforo išvalymo efektyvumą“ įgyvendinimui pasirašė naują rangos darbų sutartį „Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas padidinant fosforo išvalymo efektyvumą“ Nr. TV20220630 su rangovu AB „Panevėžio statybos trestas“. Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimo darbai pagal šią sutartį baigti 2023-10-02.

Telšių miesto nuotekų valymo įrenginiai rekonstruoti ir biologinio valymo įrenginiai veikia efektyviai, bei išvalymo rodikliai pagal bendrą fosforą atitinka keliamus reikalavimus. Išvalymo efektyvumas pagal šį rodiklį padidintas. Šiuo metu po įrenginių rekonstrukcijos fosforo koncentracija – 0,25 mg/l.

Neatlikus būtinų rekonstravimo darbų, UAB „Telšių vandenys“ būtų negalėję užtikrinti kokybiškų nuotekų valymo paslaugų ir aplinkosauginių reikalavimų išleidžiamoms nuotekoms, o tai tiesiogiai laikui bėgant pakenktų gyventojų sveikatai ir juos supančiai aplinkai. Rekonstruoti Telšių miesto nuotekų valymo įrenginiai apsaugos aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio – biologinės ir cheminės dirvožemio, požeminio vandens taršos.