Skip to content

PROJEKTAS Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0002 „TELŠIŲ DUMBLO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ STATYBA“

Įgyvendinamas projektas „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“

2016 m. gruodžio 31 d. tarp UAB „Telšių vandenys“ ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros, buvo sudaryta projekto „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0002 (toliau – Projektas) finansavimo sutartis. Projektas įgyvendinamas ir finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto “Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“.
                     Projekto tikslas – sukurti reikiamą nuotekų dumblo apdorojimo technologinį pajėgumą Telšių regione bei sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai nuotekų dumblo apdorojimo metu.

Tikslui pasiekti, Projekto apimtyje įgyvendinama ši veikla:
Nuotekų dumblo apdorojimo įrenginių statyba. Šios veiklos įgyvendinimui, 2018 m. lapkričio mėn. buvo pradėta vykdyti rangos sutartis Nr. TV20180416/1 (rangovas – UAB „Arginta“). Pagal šią rangos sutartį vykdomi dumblo apdorojimo įrenginių (t.y., naujo technologinio pastato, dumblo pūdytuvų, biodujų talpyklos ir žvakės, sausinto dumblo tarpinio saugojimo talpos bei džiovinto dumblo laikinojo saugojimo sandėlio ir kt.) projektavimo ir statybos darbai. Dumblo apdorojimo įrenginiai statomi Telšių nuotekų valymo įrenginių teritorijoje (Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių raj. sav.). Planuojama, kad pastačius naujus dumblo apdorojimo įrenginius, bus apdorojamas Telšių, Plungės ir Rietavo nuotekų valymo įrenginiuose susidaręs nuotekų dumblas. Įrenginių veikimo metu, nuotekų dumblas bus pūdomas, šio proceso metu išgautos biodujos panaudojamos kogeneracinėje jėgainėje, kurioje generuojama elektra bei šiluma. Atlikus pūdymo procesą, nuotekų dumblas bus džiovinamas, pagaminant deginimui tinkamą kurą. Toks procesas, leis sumažinti aplinkos taršą ir užtikrinti aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi. Dumblo apdorojimo įrenginių statybos darbų pabaiga numatyta 2020 m. lapkričio mėn., tačiau užbaigus darbus, dar bus taikomas 12 mėnesių pranešimų apie defektus laikotarpis.

Įgyvendinus projektą, numatyta pasiekti šiuos stebėsenos rodiklius (rezultatus):
Naujai pastatyti nuotekų dumblo apdorojimo įrenginiai – 1 vnt.

Projekto bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma 10.178.619,81 Eur, kurių dalis 8.651.826,84 Eur (85 proc.) finansuojama Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis ir dalimi 1.526.792,97 (15 proc.) prisideda UAB „Telšių vandenys“.

Bendras Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2016 m. gruodžio 31 d. iki 2022 m. sausio 31 d.

Dėl detalesnės informacijos apie įgyvendinamą Projektą, maloniai prašome kreiptis į žemiau nurodytą UAB „Telšių vandenys“ atstovą.

UAB „Telšių vandenys“
Statybos ir technikos direktorius
Vaclovas Raibužis
Tel.: +370 44460732
El.p.: v.raibuzis@telsiuvandenys.lt