Skip to content

PROJEKTAS Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0002 „TELŠIŲ DUMBLO APDOROJIMO ĮRENGINIŲ STATYBA“

Baigtas projektas „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“

UAB „Telšių vandenys“ įgyvendino projektą „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0002 (toliau – Projektas).

Projektas buvo įgyvendintas ir finansuotas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto “Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“.

Finansavimo sutartyje ir jos pakeitimuose numatyta Projekto išlaidų suma siekia 10.178.619,81 Eur, kurių dalis finansuojama iš Sanglaudos fondo 8.651.826,84 Eur ir UAB „Telšių vandenys“ lėšomis 1.526.792,97 Eur.

Projekto metu įgyvendintas tikslas – sukurtas reikiamas nuotekų dumblo apdorojimo technologinis pajėgumas Telšių regione bei sumažintas neigiamas poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai nuotekų dumblo apdorojimo metu.

Tikslui pasiekti, Projekto apimtyje buvo įgyvendinta ši veikla:

Nuotekų dumblo apdorojimo įrenginių statyba. Šios veiklos įgyvendinimui, 2018 m. lapkričio mėn.  buvo pradėta vykdyti rangos sutartis Nr. TV20180416/1 (rangovas – UAB „Arginta“). Pagal šią rangos sutartį buvo atliekami dumblo apdorojimo įrenginių (t.y., naujo technologinio pastato, dumblo pūdytuvų, biodujų talpyklos ir žvakės, sausinto dumblo tarpinio saugojimo talpos bei džiovinto dumblo laikinojo saugojimo sandėlio ir kt.) projektavimo ir statybos darbai. Dumblo apdorojimo įrenginiai pastatyti Telšių nuotekų valymo įrenginių teritorijoje (Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių raj. sav.). Šiuose įrenginiuose bus apdorojamas Telšių, Plungės ir Rietavo nuotekų valymo įrenginiuose susidaręs nuotekų dumblas. Įrenginių veikimo metu, nuotekų dumblas bus pūdomas, šio proceso metu išgautos biodujos panaudojamos kogeneracinėje jėgainėje, kurioje generuojama elektra bei šiluma. Atlikus pūdymo procesą, nuotekų dumblas bus džiovinamas, pagaminant deginimui tinkamą kurą. Toks procesas, leis sumažinti aplinkos taršą ir užtikrinti aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi.

Įgyvendinus projektą, pasiekti šie stebėsenos rodikliai (rezultatai):

Naujai pastatyti nuotekų dumblo apdorojimo įrenginiai – 1 vnt.

Bendras Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2016 m. gruodžio 31 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.