Skip to content

2014-11-25 PROJEKTAS Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-063

„VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS  RENOVAVIMAS IR PLĖTRA TELŠIŲ RAJONE (VARNIUOSE, GINTALUOSE, OŽTAKIUOSE, LUOKĖJE, DŽIUGINĖNUOSE)“

ATSAKINGOS INSTITUCIJOS STEBI 2013 M. LAPKRITĮ BAIGTŲ DARBŲ KOKYBĘ

Visus metus, lygiai 12 mėnesių, buvo vykdomas Pranešimo apie defektus laikotarpis po rangos sutarties „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Telšių rajone (Varniuose, Gintaluose, Ožtakiuose, Luokėje, Džiuginėnuose)” įgyvendinimo.

Per tą laikotarpį UAB „Telšių vandenys” atsakingi darbuotojai bei techninės priežiūros specialistai stebėjo paklotų tinklų kokybę, nuotekų siurblinių bei Varnių nuotekų valyklos veikimą. „Stengėmės kuo operatyviau reaguoti į gautus gyventojų skundus dėl atliktų rangos darbų”, – sakė UAB „Telšių vandenys” statybos ir technikos direktorius Vaclovas Raibužis.

UAB „Telšių vandenys” įdėjo visas pastangas, kad Telšių rajono gyventojai turėtų galimybę gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugas. „Dabar kviečiame gyventojus būti aktyviais ir pasinaudoti galimybe vartoti higienos reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį bei kartu rūpintis nuotekų surinkimu, tokiu būdu mažinant žalingą nuotekų poveikį”, – kvietė Alvydas Jasevičius UAB „Telšių vandenys” generalinis direktorius.

„Įgyvendinom didžiulį projektą, kuris turės įtakos Telšių rajono gyventojų gyvenimo kokybei. Varniuose, Gintaluose, Ožtakiuose, Džiuginėnuose ir Luokėje buvo paklota 14,68 km vandentiekio tinklų, 27,43 km nuotekų tinklų, sumontuota 17 nuotekų siurblinių, 69 individualios nuotekų siurblinės, sumontuota vandens kėlimo stotis bei išplėsta ir modernizuota Varnių nuotekų valykla. Tai suteikia galimybę prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų prisijungti 1364 gyventojams, o prie vandens tiekimo tinklų – 492 gyventojams”, – kalbėjo V.Raibužis.

Šiuos darbus pagal rangos sutartį Nr. Nr.S-2011/09/05 atliko konkurso būdu pasirinkti rangovai UAB „Edrija”, UAB „Plungės lagūna” ir UAB „Telšių statyba”. Darbai vyko nuo 2011 m. rugsėjo 21 d. ir galutinai baigėsi 2014 m. lapkričio 20 d. Projekto darbai buvo finansuojami pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos veiksmų programą ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programą. Įgyvendinto aplinkosauginio vandentvarkos projekto vertė siekia 15,55 mln. Litų, iš kurių 13,21 mln. Litų finansuoja Europos Sąjungos Sanglaudos fondas, 1,55 mln. Litų sudaro iš Lietuvos Respublikos biudžeto skirtos lėšos, 777 tūkst. Litų suma – Telšių rajono savivaldybės lėšos ir 8,1 tūkst. Litų – UAB „Telšių vandenys” lėšos.

Pagrindiniai projekto tikslai yra pasiekiami keliais etapais: šiame etape sudarytos palankios sąlygos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybei gerinti Telšių rajone, užtikrintas ES direktyvos 91/271/EEB ir visuomenės sveikatos saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančio vandens tiekimas. Kitame etape, Telšių rajono gyventojams aktyviai jungiantis prie naujai paklotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, bus apsaugota aplinka nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio, sumažinta paviršinio ir požeminio vandens tarša, taip pat bus prisidėta prie socialinių ir ekonominių skirtumų tarp ES šalių narių ir atskirų regionų mažinimo.

Gyventojus, norinčius prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų, kviečiame kreiptis į UAB „Telšių vandenys” abonentinio skyriaus viršininkę Jūratę Lemežienę telefonu (8 444) 60729 arba UAB „Telšių vandenys” kab.14 – jiems bus suteikta visa reikalinga informacija apie vykdomą projektą ir nurodyti būtini dokumentai, reikalingi norint prisijungti prie naujai paklotų vandentiekio ir/ar nuotekų surinkimo tinklų. Taip pat kviečiame gyventojus reikalingos informacijos ieškoti internetiniame UAB „Telšių vandenys” tinklapyje www.telsiuvandenys.lt.