Skip to content

Projektas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0001 „Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant fosforo išvalymo efektyvumą“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Telšių vandenys“ 2019 m. vasario 08 dieną pasirašė projekto „Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant fosforo išvalymo efektyvumą“, projekto kodas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0001, administravimo ir finansavimo sutartį.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę 05.3.2-APVA-V-013 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 1.502.738,50 Eur, iš kurių Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos 1.202.190,79 Eur ir UAB „Telšių vandenys“ 330.196,32 Eur (tinkamos finansuoti projekto lėšos -300.547,71 Eur ir netinkamos finansuoti projekto lėšos – 29.648,61 Eur).

Projekto tikslas – užtikrinti efektyvesnį fosforo pašalinimą iš valomų nuotekų ir taip sumažinti vandens taršą.

Projekto tikslui pasiekti 2020-03-25 pasirašyta rangos sutartis Nr.TV20200325/1 (rangovas – UAB „Norus“). Pagal šią rangos sutartį bus vykdoma Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant fosforo išvalymo efektyvumą. Siekiama modernizuoti Telšių miesto nuotekų valymo įrenginius, užtikrinti nepertraukiamas, patikimas ir kokybiškas nuotekų tvarkymo paslaugas.

Telšių miesto nuotekų valymo įrenginiai rekonstruoti 2010 m. Pagal valyklos projektinius nuotekų kiekius ir apkrovos duomenis matyti, kad biologinio valymo įrenginiai veikia efektyviai, bet išvalymo rodikliai, atsižvelgus į vandens srities plėtros 2017-2023 m. programos įgyvendinimo veiksmų plano reikalavimus, pagal bendrą fosforą nebeatitinka keliamų reikalavimų. Išvalymo efektyvumas pagal šį rodiklį turi būti didinamas. Šiuo metu valymo įrenginių našumas yra 10551 m3/d , fosforo koncentracija valytose nuotekose neviršija 2 mg P/l, o po įrenginių rekonstrukcijos planuojama fosforo koncentracija – 0,25 mg/l. Neatlikus būtinų rekonstravimo darbų, UAB „Telšių vandenys“ negalės užtikrinti kokybiškų nuotekų valymo paslaugų ir aplinkosauginių reikalavimų išleidžiamoms nuotekoms, o tai tiesiogiai laikui bėgant pakenks gyventojų sveikatai ir juos supančiai aplinkai. Rekonstruoti Telšių miesto nuotekų valymo įrenginiai apsaugos aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio – biologinės ir cheminės dirvožemio, požeminio vandens taršos.