Vandens tiekimas

Vandens tiekimas

 

UAB „Telšių vandenys“ eksploatuoja 34 vandenvietes, 93 artezinius gręžinius ir 11 vandens bokštų. Vartotojams geriamasis vanduo tiekiamas 343,2 km ilgio tinklais.
Telšių miestui geriamasis vanduo tiekiamas iš Siraičių ir Kungių vandenviečių. Siraičių vandenvietė pradėta eksploatuoti 1964 metais. Šiuo metu eksploatuojami 8 arteziniai gręžiniai iš 10 esamų. Permo – devono vandeningas sluoksnis slūgso 217 – 218 m gylyje. Vandenvietės projektinis pajėgumas yra 8600 m3 per parą. 2015 m. iš šios vandenvietės išgauta 1282 m3/parą vandens.
Išaugus pramonei Telšiuose ir padidėjus vandens poreikiui, 1987 m. pradėta ekploatuoti Kungių vandenvietė. Vanduo joje keliamas iš kvartero vandeningo sluoksnio, kuris yra 50 – 60 m gylyje. Vandenvietės projektinis pajėgumas – 10000 m3 per parą. Šiuo metu eksploatuojami 4 iš 9 artezinių gręžinių. 2015 m. buvo išgauta apie 1833 m3/parą vandens. 2016m nugeležinimas buvo pastatytas Biržuvėnuose ir Duseikių durpyne, 2017m Varneliuose.

 Vandens kokybė

 

Nors požeminis vanduo ir apsaugotas nuo išorinės taršos, dėl intensyvėjančios žmogaus veiklos būtina nuolatinė geriamojo vandens kontrolė. Bendrovės tiekiamo vandens kokybę nuolat kontroliuoja atestuota geriamojo vandens laboratorija, kurios veikla ir tyrimai atitinka tarptautinį standartą LST EN ISO/IEC 17025. Cheminiai, fizikiniai ir mikrobiologiniai vandens kokybės rodikliai geriamajame vandenyje tiriami pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2003.

1984 m. Telšiuose buvo pastatyta vandens gerinimo stotis su 8 geležies šalinimo įrenginiais, našumas – 20000 m3 per parą. 2004 m. buvo pastatyti nugeležinimo įrengimai Vembutų gyvenvietėje, 2005 m. - Viekšnalių, Pavandenės, Baltininkų ir Lauko Sodos gyvenvietėse, 2006 m. – Lieplaukės gyvenvietėje, 2007 m – Mitkaičių ir Kirklių gyvenvietėse, 2008 m. – Gaulėnuose ir Buožėnuose, 2009 m. – Janapolės gyvenvietėje, 2010 m. – Nerimdaičiuose ir Žarėnuose, 2011 m. – Luokės miestelyje ir Eigirdžių gyvenvietėje, 2012m. Upynos gyvenvietėje, 2014m. Gedrimų, Nevarėnų gyvenvietėse. 2015m nugeležinimas pastatytas Varniuose, Kanatavoje ir Ūbiškėje.

2001 m. Telšių miesto vandenvietėje buvo sumontuota nauja vandens dezinfekavimo sistema, vandens kokybės užtikrinimui panaudojant natrio hipochloritą. Šio tirpalo naudojimas nekelia pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Vartojimui paruoštas vanduo laikomas dviejuose 2000 m3 talpos rezervuaruose, iš kurių siurblinės pagalba tiekiamas į skirstomąjį tinklą Telšių miestui ir Ryškėnų, Viešvėnų, Degaičių, Rainių ir Džiuginėnų gyvenvietėms.

Vandens kokybės rodikliai 2018m.

 Vandens kokybės lentelės persisiuntimui: Telšių miesto ir rajono vandenviečių vandens kokybė (2018 m.)Telšių rajono vandenviečių vandens kokybė (2018m.)

UAB „Telšių vandenys“ geriamojo vandens naudojimas 2017m.

Pakelta vandens 1408904 m3
Realizuota vandens 1061614 m3

Papildoma informacija:

Telšių rajono savivaldybės taryba 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-306 paskyrė UAB "Telšių vandenys" viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Telšių rajono savivaldybėje.

Parsisiųsti: T1-306.pdf

iso2015