Nuotekų tvarkymas

 

UAB „Telšių vandenys“ eksploatuoja 14 nuotekų valyklų, 124 nuotekų kėlyklas ir 212,9 km nuotekų tinklų, Telšių miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tinklus.

2010 m. gruodžio 31 d. baigtas įgyvendinti Ventos – Lielupės upės baseino investicinės programos I etapo, I fazės projektas . Įgyvendinat projektą, buvo pasirašytos trys rangos darbų sutartys, kurių vertė – 44 428 999,00 LT (be PVM). Projekto metu buvo rekonstruoti Telšių miesto nuotekų valymo įrenginiai: pastatyti orapūčių ir dumblo sausinimo, mechaninio valdymo pastatai, septinių nuotekų priėmimo stotis, techninio vandens siurblinė, dengta dumblo saugojimo aikštelė, bioreaktorius, priėmimo kamera, septinių nuotekų siurblinė ir vietinių nuotekų surinkimo siurblinė. Rekonstravus Telšių miesto nuotekų valyklą papildomai iš nuotekų pašalinamas azotas ir fosforas. Projekto įgyvendinimo metu buvo uždarytos Rainių ir Ryškėnų gyvenviečių nuotekų valyklos, nes šios valyklos neužtikrino reikiamo nuotekų išvalymo laipsnio, neatitiko Lietuvos ir ES aplinkosauginių reikalavimų.

Miesto valymo įrenginiuose per parą sulaikomos 3-4 tonos teršalų. Sulaikytos nuosėdos (dumblas) apdorojamos 2011 metais rekonstruotame dumblo nusausinimo korpuse, kuriame gravitacinių plokščių pagalba dumblas, susimaišęs su flokuliantu, nusausinamas. Dumblas sausinamas dviem mechaniniais perteklinio dumblo juostiniais filtrpresais KAPLAN KCZ 2000. Vieno įrenginio našumas 15 – 20 m3/h. Nusausintas dumblas saugomas teritorijoje esančiose dumblo sandėliavimo aikštelėse. Gautas II kategorijos dumblas, reikiamai jį dozavus, tinkamas laikų tręšimui.

2005 metais buvo pastatyti nauji Duseikių gyvenvietės ir rekonstruoti Luokės gyvenvietės nuotekų valymo įrengimai.

Nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės rodikliai 2018 m.

Nuotekų kokybės lentelė parsisiuntimui: Išleidžiamų nuotekų vandens kokybė (2018 m.)

Papildoma informacija:

Telšių rajono savivaldybės taryba 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-306 paskyrė UAB "Telšių vandenys" viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Telšių rajono savivaldybėje.

Parsisiųsti: T1-306.pdf

iso2015