Vykdomi projektai

Projektas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81-0003 „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“

PDF Array Spausdinti Array

ESFIVP I 1
UAB „Telšių vandenys" ir Telšių rajono savivaldybės administracija pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį planuoja įgyvendinti projektą "Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste" Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81-0003, kuriuo siekiama sumažinti Telšių miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai.

Projektas bus vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 1.262.601,00 Eur, iš kurių Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 1.073.210,85 Eur ir Telšių savivaldybės lėšos 189.390,15 Eur.

Šiuo metu viena didžiausių problemų Telšių mieste yra susidėvėjusi ir nepakankamai išplėtota paviršinių nuotekų surinkimo sistema. Net ir surenkamos bei į paviršinius vandens telkinius išleidžiamos nuotekos nėra valomos. Netvarkomos paviršinės nuotekos gali sukelti tokias problemas, kaip tankiai apgyvendintų teritorijų užliejimą. Taip pat lietaus vanduo neša daug nuosėdų, šiukšlių bei cheminių teršalų, kurios, šio vandens nesurenkant ir nevalant, patenka į gruntą arba paviršinius vandens telkinius, taip teršdamos aplinką. Todėl siekiant sumažinti Telšių miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai planuojama vykdyti šį projektą, kurio pagrindinės veiklos yra:
- Rekonstruoti paviršinių nuotekų tinklus Respublikos g. – 1400 m;
- Pastatyti paviršinių nuotekų valyklas (Laivų g. 5 ir Žarėnų g.)-2 objektai;
- Įrengti paviršinių nuotekų tinklus Kuršėnų ir Šviesos gatvėse – 0,98 km (Kuršėnų gatvė su nuvedimu į Tulpių gatvę, tinklų ilgis 0,68 km. Šviesos gatvė su nuvedimu į Palangos gatvę, tinklų ilgis 0,30 km.
Planuojami pasiekti stebėsenos produkto rodikliai:
- Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkama paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra - 74 ha;
- Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis (20 proc., t.y. 5,95 km.)
Siekiant įgyvendinti projektą 2018-05-11 pasirašytos dvi rangos darbų sutartys ir 2018-04-30 tinklų inventorizavimo paslaugų sutartis:
- Rangos sutartis Nr. TV20180511/1 „Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų statyba Kuršėnų g. bei Šviesos g., Telšiuose“, rangovas UAB „Infes“ .
Rangos sutartis Nr. TV20180511/2 „Paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginių statybos Žarėnų g. Ir Laivų g., Telšiuose“, rangovas UAB „Infes“.
Rangovas įsipareigojo tinkamai atlikti ir baigti darbus per 24 mėn. nuo darbų pradžios.
- Paslaugų sutartis Nr. TV20180430/3 „Paviršinių nuotekų sistemų inventorizavimas Telšių m.“, UAB „Plungės lagūna“.
Paslaugos turės būti suteiktos ir jų rezultatai perduoti per 12 mėn. nuo Sutarties pasirašymo.

 

Projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-81-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone“

PDF Array Spausdinti Array

es 2017

 

Projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-81-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone“

Projektą vykdo UAB „Telšių vandenys“ ir Telšių rajono savivaldybės administracija pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Projekto tikslas - didinti teikiamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Telšių miesto ir rajono gyventojams, vandentiekio sistemos veikimo efektyvumą.

Projekto uždavinys - atnaujinti labiausiai pasenusias, susidėvėjusias ir daugiausiai problemų keliančias vandentiekio ir nuotekų vamzdynų atkarpas, naujai pakloti vandentiekio ir nuotekų tinklus bei pastatyti vandens gerinimo įrenginį.

Numatyto projekto vertė - 3.410.536,17 eurų (be PVM). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų (63,69 %) ir UAB „Telšių vandenys“ (36,31%) lėšomis.
Projektu „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone“ siekiama spręsti pagrindines esamas problemas - nepakankamą vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų prieinamumą ir efektyvumą (prastą būklę). Ankstesnio planavimo (t.y., investicijų projekto rengimo) metu atliktos esamos situacijos analizės rezultatais buvo išskirtos pagrindinės problemos ir teritorijos:

1. Nepakankamai išplėtota vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistema Telšių mieste, Viešvėnų kaime ir Tryškių miestelyje.
Telšių mieste šiuo metu vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojasi apie 90 procentų gyventojų, tačiau kai kuriose miesto dalyse ar gatvėse, nėra šių tinklų ir gyventojai neturi galimybės prisijungti prie jų. Šiai problemai spręsti numatyta Telšių mieste tiesti naujus vandens tiekimo tinklus (Luokės g.) ~ 0,28 km ir nuotekų surinkimo tinklus (Kepyklos skg. ir Luokės g.) ~ 0,56 km. Viešvėnų kaime vandens tiekimo paslaugomis naudojasi apie 70 proc. gyventojų, o centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų nėra. Vandens tiekimo patikimumo padidinimui, naujų gyventojų pajungimui Viešvėnų kaime numatoma nutiesti naujus vandens tiekimo tinklus ~ 1,9 km ir įrengti nuotekų surinkimo tinklus visoje gyvenvietėje ~ 12,8 km. Viešvėnų kaimo nuotekų tinklai bus sujungti su Telšių miesto aglomeracijos nuotekų tinklais ir nuotekos pateks į Telšių miesto nuotekų valyklą. Tryškių miestelyje vandens tiekimo paslaugomis naudojasi apie 67 proc. gyventojų. Siekiant padidinti šių paslaugų prieinamumą ir patikimumą numatyta tiesti naujus vandens tiekimo tinklus ~ 0,82 km ir rekonstruoti geriamojo vandens tinklų ~ 2,7 km.

2. Nepakankamas esamos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos efektyvumas (prasta būklė).
Telšių mieste, Rainių, Degaičių ir Ryškėnų kaimuose dalis eksploatuojamų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų buvo įrengti iki 1990 metų, vamzdynai techniškai pasenę bei nusidėvėję. Dėl šių priežasčių patiriama vis daugiau avarijų, nuotekų surinkimas tampa nepatikimas, o geriamojo vandens kokybė prastėja. Šiai problemai spręsti numatyta Telšių mieste (Respublikos, Narutavičių gatvėse) rekonstruoti vandens tiekimo tinklus ~ 2,13 km ir nuotekų surinkimo tinklus ~ 2,14 km. Rekonstruoti nuotekų tinklus Rainių kaime (Mastupio, K.Petrausko gatvėse) ~ 0,61 km, Degaičių kaime (Parko, Tryškių) ~ 1,32 km, Ryškėnų kaime (tarp Žaliosios ir Aušros gatvių) ~ 0,37 km.

3. Tiekiamas geriamasis vanduo Tryškių miestelyje neatitinka HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" nustatytų reikalavimų.
Šiuo metu geriamasis vanduo tiekiamas iš miestelyje esančios vandenvietės. Vanduo neatitinka geriamojo vandens kokybės (HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai") reikalavimų (t.y., ženkliai viršijamos bendrosios geležies leistinos vertės). Šiai problemai spręsti, numatyta pastatyti vandens gerinimo įrenginius.

Atlikus viešųjų pirkimų procedūras, pasirašytos šios rangos sutartys:
1. „Nuotekų surinkimo tinklų statyba Telšių mieste, Kepyklos skg.". Rangovas UAB „Telšių keliai“.
2. „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba Telšių mieste, Luokės g.“. Rangovas UAB „Ežerūna“.
3. „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Telšių mieste, Narutavičiaus g., Luokės g., Kalno g. ir Respublikos g.“. Rangovas UAB „Ežerūna“.
4. „Vandens gerinimo įrenginių statyba Tryškių miestelyje“. Rangovas UAB „Eigesa".
5. „Nuotekų surinkimo tinklų Rainių kaime rekonstrukcijos darbai“. Rangovas UAB „Plungės lagūna“.
6. „Nuotekų surinkimo tinklų Degaičių kaime rekonstrukcijos darbai“. Rangovas UAB „Techsis“.
7. „Nuotekų surinkimo tinklų Ryškėnų kaime rekonstrukcijos darbai“. Rangovas UAB „Telšių keliai“.
8. „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba Viešvėnų kaime“. Rangovas UAB „Plungės lagūna“. << Preliminarus inžinerinių tinklų planas >>
9. „Geriamojo vandens tiekimo tinklų statyba Tryškių miestelyje“. Rangovas UAB „Telšių statyba“.
10. „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Respublikos g.“. Rangovas dar nežinomas.
VŠĮ „Projektų vadybos grupė“ teiks projekto FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros bei administravimo paslaugas. Šios paslaugos nupirktos pagal viešųjų pirkimų įstatymą.
Visus darbus planuojama pabaigti iki 2019-12-30.
Svarbu yra tai, kad UAB "Telšių vandenys" ir Telšių rajono savivaldybės administracija nuosavomis lėšomis neturėtų galimybės finansuoti viso tokios apimties projekto, todėl be Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos nebūtų galimybės padidinti Telšių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos prieinamumo bei efektyvumo.

 

iso2015