Vykdomi projektai

Projektas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0001 „Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant fosforo išvalymo efektyvumą“

PDF Array Spausdinti Array

ESFIVP I 1

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB „Telšių vandenys“ 2019 m. vasario 08 dieną pasirašė projekto „Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant fosforo išvalymo efektyvumą“, projekto kodas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0001, administravimo ir finansavimo sutartį.

Projektas bus vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę 05.3.2-APVA-V-013 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 1.502.738,50 Eur, iš kurių Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 1.202.190,79 Eur ir UAB „Telšių vandenys“ 330.196,32 Eur (tinkamos finansuoti projekto lėšos -300.547,71 Eur ir netinkamos finansuoti projekto lėšos – 29.648,61 Eur).

Projektu sprendžiama problema-teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų efektyvumo ir kokybės atitiktis vandens srities plėtros 2017-2023 m. programos įgyvendinimo veiksmų plano reikalavimas. Atsižvelgiant į šią probleminę situaciją yra inicijuojamas projektas, kurio tikslas-užtikrinti efektyvesnį fosforo pašalinimą iš valomų nuotekų ir taip sumažinti vandens taršą iš sutelktos taršos šaltinių. Projekto tikslui pasiekti numatomas šis uždavinys - modernizuoti ir išplėsti centralizuotą nuotekų tvarkymo sistemą Telšių rajone siekiant užtikrinti nepertraukiamas, patikimas ir kokybiškas nuotekų tvarkymo paslaugas. Projekto tikslui ir uždaviniui pasiekti planuojama ši veikla – Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant fosforo išvalymo efektyvumą. Pagrindinė projekto tikslinė grupė yra Telšių miesto gyventojai. Numatomos projekto investicijos prisidės prie Telšių rajono socialinės – ekonominės plėtros, gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos, aplinkos išsaugojimo.

Telšių miesto nuotekų valymo įrenginiai rekonstruoti 2010 m. Pagal valyklos projektinius nuotekų kiekius ir apkrovos duomenis matyti, kad biologinio valymo įrenginiai veikia efektyviai, bet išvalymo rodikliai, atsižvelgus į vandens srities plėtros 2017-2023 m. programos įgyvendinimo veiksmų plano reikalavimus, pagal bendrą fosforą nebeatitinka keliamų reikalavimų. Išvalymo efektyvumas pagal šį rodiklį turi būti didinamas. Šiuo metu valymo įrenginių našumas yra 10551 m3/d , fosforo koncentracija valytose nuotekose neviršija 2 mg P/l, o po įrenginių rekonstrukcijos planuojama fosforo koncentracija – 0,25 mg/l.

Neatlikus būtinų rekonstravimo darbų, UAB „Telšių vandenys“ negalės užtikrinti kokybiškų nuotekų valymo paslaugų ir aplinkosauginių reikalavimų išleidžiamoms nuotekoms, o tai tiesiogiai laikui bėgant pakenks gyventojų sveikatai ir juos supančiai aplinkai. Rekonstruoti Telšių miesto nuotekų valymo įrenginiai apsaugos aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio – biologinės ir cheminės dirvožemio, požeminio vandens taršos.

 

Projektas Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81-0003 „Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste“

PDF Array Spausdinti Array

ESFIVP I 1
UAB „Telšių vandenys" ir Telšių rajono savivaldybės administracija pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį planuoja įgyvendinti projektą "Paviršinių nuotekų infrastruktūros plėtra Telšių mieste" Nr. 05.1.1-APVA-R-007-81-0003, kuriuo siekiama sumažinti Telšių miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 3.135.817,67 Eur, iš kurių Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 2.665.445,02 Eur ir Telšių savivaldybės lėšos 470.372,65 Eur.

Šiuo metu viena didžiausių problemų Telšių mieste yra susidėvėjusi ir nepakankamai išplėtota paviršinių nuotekų surinkimo sistema. Net ir surenkamos bei į paviršinius vandens telkinius išleidžiamos nuotekos nėra valomos. Netvarkomos paviršinės nuotekos gali sukelti tokias problemas, kaip tankiai apgyvendintų teritorijų užliejimą. Taip pat lietaus vanduo neša daug nuosėdų, šiukšlių bei cheminių teršalų, kurios, šio vandens nesurenkant ir nevalant, patenka į gruntą arba paviršinius vandens telkinius, taip teršdamos aplinką. Todėl siekiant sumažinti Telšių miesto užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai planuojama vykdyti šį projektą, kurio pagrindinės veiklos yra:

- Rekonstruoti paviršinių nuotekų tinklus Respublikos g. – 1400 m;
- Pastatyti paviršinių nuotekų valyklas (Laivų g. 5, Žarėnų g., Kauno g. ir Vilniaus g. ) - 4 objektai;
- Įrengti paviršinių nuotekų tinklus Kuršėnų ir Šviesos gatvėse – 0,98 km (Kuršėnų gatvė su nuvedimu į Tulpių gatvę, tinklų ilgis 0,68 km. Šviesos gatvė su nuvedimu į Palangos gatvę, tinklų ilgis 0,30 km.
- Inventorizuoti dalį Telšių mieste esančios lietaus nuotakyno sistemos – 27,8 proc.
- Išplėtoti paviršinių nuotekų surinkimo sistemą Telšių mieste. Įrengti naujus paviršinių nuotekų tinklus šiose miesto gatvėse: K. Mindaugo, Stoties, Aguonų, L.Pelėdos, Varduvos, Ligoninės, Ramunių, Džiugo, J.Biliūno, Germanto, Minijos, Rožių, Šatrijos, V.Kudirkos, J.Janonio, Alyvų, Butkų Juzės, Ąžuolyno, Žarėnų, Aušros, Lygumų, Tulpių, Šviesos, S.Nėries/Kepyklos, Degaičių, M.Valančiaus, Medvėgalio, Muziejaus, Virvytės/Beržų – 10,7 km.
- Hidrodinaminės mašinos įsigijimas, kuri bus skirta paviršinių nuotekų valyklų aptarnavimui – 1 vnt.

Planuojami pasiekti stebėsenos produkto rodikliai:

- Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkama paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra - 196 ha;
- Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis (27,8 proc., t.y. 8,27 km.)

Siekiant įgyvendinti projektą 2018-05-11 pasirašytos dvi rangos darbų sutartys ir 2018-04-30 tinklų inventorizavimo paslaugų sutartis:

- Rangos sutartis Nr. TV20180511/1 „Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų statyba Kuršėnų g. bei Šviesos g., Telšiuose“, rangovas „Infes“.
- Rangos sutartis Nr. TV20180511/2 „Paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginių statybos Žarėnų g. Ir Laivų g., Telšiuose“, rangovas jungtinės veiklos partneriai UAB „Infes“ ir UAB „Norus“ .

Rangovas įsipareigojo tinkamai atlikti ir baigti darbus per 24 mėn. nuo darbų pradžios.

- Paslaugų sutartis Nr. TV20180430/3 „Paviršinių nuotekų sistemų inventorizavimas Telšių m.“, UAB „Plungės lagūna“.

Paslaugos turės būti suteiktos ir jų rezultatai perduoti per 12 mėn. nuo Sutarties pasirašymo.

 

Projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-81-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone“

PDF Array Spausdinti Array

es 2017

 

Projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014-81-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone“

Projektą vykdo UAB „Telšių vandenys“ ir Telšių rajono savivaldybės administracija pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Projekto tikslas - didinti teikiamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Telšių miesto ir rajono gyventojams, vandentiekio sistemos veikimo efektyvumą.

Projekto uždavinys - atnaujinti labiausiai pasenusias, susidėvėjusias ir daugiausiai problemų keliančias vandentiekio ir nuotekų vamzdynų atkarpas, naujai pakloti vandentiekio ir nuotekų tinklus bei pastatyti vandens gerinimo įrenginį.

Numatyto projekto vertė - 3.622.404,70 Eur. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos fondų 2.307.105,86 Eur ir UAB „Telšių vandenys“ 1.315.298,84 Eur lėšomis.
Projektu „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone“ siekiama spręsti pagrindines esamas problemas - nepakankamą vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų prieinamumą ir efektyvumą (prastą būklę). Ankstesnio planavimo (t.y., investicijų projekto rengimo) metu atliktos esamos situacijos analizės rezultatais buvo išskirtos pagrindinės problemos ir teritorijos:


1. Nepakankamai išplėtota vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo sistema Telšių mieste, Viešvėnų kaime ir Tryškių miestelyje.
Telšių mieste šiuo metu vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojasi apie 90 procentų gyventojų, tačiau kai kuriose miesto dalyse ar gatvėse, nėra šių tinklų ir gyventojai neturi galimybės prisijungti prie jų. Šiai problemai spręsti numatyta Telšių mieste tiesti naujus vandens tiekimo tinklus (Luokės g.) ~ 0,28 km ir nuotekų surinkimo tinklus (Kepyklos skg. ir Luokės g.) ~ 0,56 km. Viešvėnų kaime vandens tiekimo paslaugomis naudojasi apie 70 proc. gyventojų, o centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų nėra. Vandens tiekimo patikimumo padidinimui, naujų gyventojų pajungimui Viešvėnų kaime numatoma nutiesti naujus vandens tiekimo tinklus ~ 1,9 km ir įrengti nuotekų surinkimo tinklus visoje gyvenvietėje ~ 12,8 km. Viešvėnų kaimo nuotekų tinklai bus sujungti su Telšių miesto aglomeracijos nuotekų tinklais ir nuotekos pateks į Telšių miesto nuotekų valyklą. Tryškių miestelyje vandens tiekimo paslaugomis naudojasi apie 67 proc. gyventojų. Siekiant padidinti šių paslaugų prieinamumą ir patikimumą numatyta tiesti naujus vandens tiekimo tinklus ~ 0,82 km ir rekonstruoti geriamojo vandens tinklų ~ 2,7 km.

2. Nepakankamas esamos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos efektyvumas (prasta būklė).
Telšių mieste, Rainių, Degaičių ir Ryškėnų kaimuose dalis eksploatuojamų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų buvo įrengti iki 1990 metų, vamzdynai techniškai pasenę bei nusidėvėję. Dėl šių priežasčių patiriama vis daugiau avarijų, nuotekų surinkimas tampa nepatikimas, o geriamojo vandens kokybė prastėja. Šiai problemai spręsti numatyta Telšių mieste (Respublikos, Narutavičių gatvėse) rekonstruoti vandens tiekimo tinklus ~ 2,13 km ir nuotekų surinkimo tinklus ~ 2,14 km. Rekonstruoti nuotekų tinklus Rainių kaime (Mastupio, K.Petrausko gatvėse) ~ 0,61 km, Degaičių kaime (Parko, Tryškių) ~ 1,32 km, Ryškėnų kaime (tarp Žaliosios ir Aušros gatvių) ~ 0,37 km.

3. Tiekiamas geriamasis vanduo Tryškių miestelyje neatitinka HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" nustatytų reikalavimų.
Šiuo metu geriamasis vanduo tiekiamas iš miestelyje esančios vandenvietės. Vanduo neatitinka geriamojo vandens kokybės (HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai") reikalavimų (t.y., ženkliai viršijamos bendrosios geležies leistinos vertės). Šiai problemai spręsti, numatyta pastatyti vandens gerinimo įrenginius.

Atlikus viešųjų pirkimų procedūras, pasirašytos šios rangos sutartys:
1. „Nuotekų surinkimo tinklų statyba Telšių mieste, Kepyklos skg.". Rangovas UAB „Telšių keliai“. Sutartis įgyvendinta
2. „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba Telšių mieste, Luokės g.“. Rangovas UAB „Ežerūna“. Sutartis įgyvendinta
3. „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Telšių mieste, Narutavičiaus g., Luokės g., Kalno g. ir Respublikos g.“. Rangovas UAB „Ežerūna“. Sutartis įgyvendinta
4. „Vandens gerinimo įrenginių statyba Tryškių miestelyje“. Rangovas UAB „Eigesa". Sutartis įgyvendinta
5. „Nuotekų surinkimo tinklų Rainių kaime rekonstrukcijos darbai“. Rangovas UAB „Plungės lagūna“. Sutartis įgyvendinta
6. „Nuotekų surinkimo tinklų Degaičių kaime rekonstrukcijos darbai“. Rangovas UAB „Techsis“. Sutartis įgyvendinta
7. „Nuotekų surinkimo tinklų Ryškėnų kaime rekonstrukcijos darbai“. Rangovas UAB „Telšių keliai“. Sutartis įgyvendinta
8. „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba Viešvėnų kaime“. Rangovas jungtinės veiklos partneriai UAB „Plungės lagūna“, UAB „Infes“, UAB „Žemkasta“ ir Mindaugo Čegio įmonė. << Preliminarus inžinerinių tinklų planas >>
9. „Geriamojo vandens tiekimo tinklų statyba Tryškių miestelyje“. Rangovas UAB „Telšių statyba“.
10. „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija Respublikos g.“. Rangovas jungtinės veiklos partneriai UAB „Techsis“, UAB „Tilta“ ir UAB „Orlis“.
11. „Vandentiekio ir nuotekų sistemų inventorizavimas Telšių m.“ – Rangovas nežinomas, vykdomas pirkimas.
VŠĮ „Projektų vadybos grupė“ teiks projekto FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros bei administravimo paslaugas. Šios paslaugos nupirktos pagal viešųjų pirkimų įstatymą.
Visus darbus planuojama pabaigti iki 2019-12-30.
Svarbu yra tai, kad UAB "Telšių vandenys" ir Telšių rajono savivaldybės administracija nuosavomis lėšomis neturėtų galimybės finansuoti viso tokios apimties projekto, todėl be Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos nebūtų galimybės padidinti Telšių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos prieinamumo bei efektyvumo.

 

Projektas Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0002 „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“

PDF Array Spausdinti Array

ESFIVP I 1
UAB „Telšių vandenys" 2016 m. gruodžio mėn. 30 d. su LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.3.2-APVA-V-013-02-0002 „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ ir projekto Nr. 05.3.2-APVA-R-014-81-0003 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Telšių mieste ir rajone“ sutartis.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 10.178.619,81 Eur . UAB „Telšių vandenys“ (projekto vykdytojas) projekto įgyvendinimui iš ES struktūrinių fondų skiriama iki 8.651.826,84 Eur lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Šį projektą UAB ,,Telšių vandenys“ įgyvendina kartu su jungtinės veiklos partneriu Telšių rajono savivaldybės administracija, kuri įsipareigoja prisidėti prie projekto finansavimo 1.017.861,98 Eur. UAB „Telšių vandenys“ prisidės prie projekto įgyvendinimo savo lėšomis 508.930,99 Eur ir apmokės visas tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančias projekto išlaidas.

Projekto „Telšių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ tikslas yra sukurti reikiamus komunalinių nuotekų dumblo tvarkymo pajėgumus Telšių rajone. Įgyvendinant projektą bus pastatyti nauji dumblo apdorojimo įrenginiai, apimantys pilną dumblo apdorojimo grandį (dumblo tankinimas, pūdymas, sausinimas ir dumblo džiovinimas). Taip pat bus įrengiamas dumblo skaidymo įrenginys, kurio dėka nuotekų dumblo pūdymo metu išsiskiria didesnis biodujų kiekis. Išgautos biodujos panaudojamos kogeneracinėje jėgainėje, kurioje generuojama elektra bei šiluma. Atlikus pūdymo procesą, nuotekų dumblas bus džiovinamas, pagaminant deginimui tinkamą kurą.

Įgyvendinus šį projektą pagerės teikiamos nuotekų dumblo tvarkymo paslaugos kokybė. Taip pat, dėl sukurto reikiamo nuotekų dumblo apdorojimo pajėgumo, Telšių nuotekų dumblo apdorojimo įrenginiuose bus galima priimti iš aplinkinių nuotekų valyklų atvežtą nuotekų dumblą. Numatoma, kad bus apdorojamas Telšių, Plungės ir Rietavo nuotekų valymo įrenginiuose susidaręs nuotekų dumblas.

Siekiama, kad nuotekų dumblas būtų sutvarkomas civilizuotu būdu, sumažinant aplinkos taršą ir užtikrinant aplinkosauginius reikalavimus, todėl projekto įgyvendinimas svarbus ne tik Telšių miestui, bet ir visam Telšių regionui.

Rangos darbų sutartis pasirašyta 2018-04-16 su UAB „Arginta". Rangovai darbus įsipareigoja atlikti ir užbaigti per 18 mėn. nuo darbo pradžios Programoje nustatytais terminais.

Šis įgyvendintas projektas padės sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių.

 

iso2015