2011-07-14 PROJEKTAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-007 „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA TELŠIUOSE“

2007- 2013 M. EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖ PARAMA LIETUVAI

PROJEKTAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-007 „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA TELŠIUOSE“ 

es_2013

2011 m. liepos 14 d.

Projekto esmė

Telšių mieste, Rainių, Degaičių ir Ryškėnų gyvenvietėse tęsiasi 2010 m. pradėti vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbai. Projektą įgyvendina UAB „Telšių vandenys“ pagal Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšiuose“.

Projektą finansuoja:

-        Europos Sąjungos Sanglaudos fondas – 6 mln. Lt;

-        Lietuvos Respublika – 0,7 mln. Lt;

-        Telšių rajono savivaldybė – 0,4 mln. Lt;

-        UAB „Telšių vandenys" – 0,02 mln. Lt.

Šis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-007 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšiuose“ įgyvendinamas siekiant išplėsti nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklus Telšių mieste, Rainių, Degaičių ir Ryškėnų gyvenvietėse, išplėsti centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių, gerinti vandentvarkos paslaugų kokybę, sumažinti paviršinių ir požeminių vandenų taršą, tenkančią Ventos – Lielupės upių baseinui, bei mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ir atskirų Lietuvos regionų.

Įgyvendinus projektą, bus didinama centralizuotai tiekiamo vandens kokybė, atitinkanti visuomenės sveikatos higienos reikalavimus, mažinama rizika užteršti paviršinius ir gruntinius vandenis Ventos-Lielupės upių baseine, sumažės dirvožemio ir gruntinio vandens tarša bei požeminio vandens tarša.

Projekto eiga

Šiuo metu jau yra paklota apie 6,3 km vandentiekio tinklų, 9,2 km nuotekų tinklų, taip pat jau yra statomos 2 projekto uždaviniuose numatytos siurblinės. Vandentiekio tinklai baigti kloti nuo Mažeikių gatvės Telšių mieste į Degaičių gyvenvietę, nuo Telšių miesto į Rainius. Telšių mieste vandentiekio tinklai pakloti Saulėtekio gatvėje, dalis jų paklota Klemento, Praniauskaitės gatvėse.

Nuotekų tinklai jau pakloti Telšių miesto Lazdynų Pelėdos g., Pramonės g., Klemento g., Praniauskaitės gatvėse. Dalis šių tinklų paklota Aguonų, Gulbių, Žuvėdrų, Taikos, Dailininkų, ir Karaliaus Mindaugo gatvių atkarpose. Liepos mėn. planuojama pabaigti tvarkyti Lakštingalų, Gulbių, Žuvėdrų gatves ir jų aplinką.

Liepos mėn. pagal planą rangovas darbus vykdo Telšių miesto Dirstelių, Ventos, Dailininkų, Varnių, Melioratorių, Lelijų, Muziejaus, Plungės, Baltijos gatvėse.

Visus vandentiekio, nuotekų tinklų klojimo ir asfalto dangų atstatymo darbus vykdo UAB „Ežerūna“ ir UAB „Žemaitijos keliai“ jungtinė veiklos grupė.

Atlikus rangos sutartyse numatytus darbus Telšių m., Rainių, Degaičių ir Ryškėnų k., apie 1200 gyventojų galės prisijungti prie naujai paklotų nuotekų tinklų, 75 prie vandentiekio tinklų.

Atkreiptinas dėmesys, kad individualiuose šuliniuose yra padidėjusi mikrobinė tarša, viršijamos leistinos nitritų ir nitratų koncentracijos. Gyventojai, besinaudojantys individualiais šuliniais, yra skatinami pasijungti prie klojamų centralizuotų vandentiekio tinklų ir gauti geros kokybės vandenį.

Kontaktai informacijai apie projektą gauti

Gyventojai, norintys gauti papildomos informacijos apie įgyvendinamą projektą ir apie galimybes prisijungti prie naujai statomų vandentiekio ir nuotekų tinklų, gali kreiptis į UAB „Telšių vandenys“, Statybos ir technikos direktorių Vaclovą Raibužį, tel.: 8-444 60 732.

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!

iso2015