Kokie dokumentai reglamentuoja geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą?

- 2006-07-13 LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas Nr.x-764, (TAR, 2014-06-17 Nr.2014-07685) 2007-01-31 LR Vyriausybės nutarimu Nr.127 patvirtintas „Atsiskaitymo už pateiktą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašas"
- 2007-01-31 LR Vyriausybės nutarimu Nr.126 patvirtintos „Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinės sąlygos" 2015-09-10 nutarimo NR.990 redakcija) (TAR, 2015-09-21, Nr.2015-14024)
- 2006-12-29 LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-629 patvirtintos „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės" ir 2011-01-05 LR aplinkos ministro įsakymas Nr.D1-19 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006m. gruodžio 29d. įsakymo Nr.D1- 629 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo" pakeitimo, (2015-10-15 Įsakymo Nr.D1-744 redakcija) (TAR, 2015-10-22 Nr.2015-16633)nustatyta tvarka
- LR statybos ir urbanistikos ministerijos 1996-11-26 įsakymu Nr.172 patvirtintos „Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklės" ir 2011m. sausio 21 d. LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-48 Dėl Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996m. lapkričio 22d. įsakymo Nr. 172 „Dėl vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių" pakeitimo.

iso2015