2014-03-26 UAB „Telšių vandenys“ siekia užtikrinti Telšių miesto bei rajono gyventojams kokybiško geriamojo vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą

es_2013

2013 m. gruodžio 23 d. UAB „Telšių vandenys" pasirašė projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšiuose ir Telšių rajone (Nevarėnuose, Ryškėnuose ir Degaičiuose)", projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-037, finansavimo ir administravimo sutartį su Lietuvos Respublikos Aplinkos projektų valdymo agentūra. Projektas finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis" prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra". Bendra projekto vertė – 17,596 mln. litų, iš jų 16,537 mln. litų finansuojama ES struktūrinių fondų lėšomis, 1,059 mln. litų sudaro Telšių rajono savivaldybės administracijos finansavimas ir UAB „Telšių vandenys" lėšos. Projektą įgyvendina UAB „Telšių vandenys".

Norminiuose teisės aktuose nustatyta, kad iki 2015 m. ne mažiau kaip 95 procentai kiekvienos savivaldybės gyventojų turi būti aprūpinami viešojo vandens tiekėjo tiekiamu, pagal nustatytus sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos ir paslaugų kokybės reikalavimus, atitinkančiu geriamuoju vandeniu ir teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis. Mažesnėse gyvenvietėse ir kaimuose ši norma dar nėra pasiekta. Gyventojai nėra aprūpinti kokybišku geriamu vandeniu bei nuotekų sistema nėra tinkamai įrengta. Dėl to stipriai teršiama aplinka bei atsiranda neigiamas poveikis žmonių sveikatai.

Nuotekų valymo situacija Telšių rajono savivaldybės Nevarėnų gyvenvietėje yra labai prasta. Šioje gyvenvietėje nuotekų valymo įrenginių iš viso nėra pastatyta. Nevarėnų miestelyje gyventojai nuotekas kaupia išgriebimo duobėse, iš kurių nuotekos periodiškai išvežamos į Telšių nuotekų valymo įrenginius ir kitas nuotekų priėmimo vietas. Esant tokiai nuotekų tvarkymo sistemai, yra teršiami gruntiniai ir požeminiai vandenys, aplinkiniai ežerai ir upės. Pastačius naujus nuotekų valymo įrenginius miestelyje, bus apsisaugota nuo nuotekų prasisunkimo į dirvožemį, tokiu būdu bus sumažinta tarša, patenkanti į Ventos – Lielupės baseino hidrologinį upių tinklą su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš šio baseino gyvenviečių, bus sumažinta dirvožemio ir gruntinio vandens tarša bei požeminių vandens išteklių tarša rizikos teritorijoje.

Atsižvelgiant į esamas aplinkosaugos problemas bei poreikį jas spręsti, Telšių mieste ir rajone bus gerinamos vandentvarkos paslaugos. Centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų išplėtimas geriausiai užtikrins kokybiško vandens tiekimą gyventojams bei pagal reikalavimus išleidžiamų nuotekų tvarkymą.

UAB „Telšių vandenys" jau pasirašė rangos sutartį su UAB „Plungės lagūna" dėl statybos darbų. Sutartyje numatyta, jog darbai planuojami atlikti iki 2015 m. liepos 1 d.

Įgyvendinant projektą planuojama nutiesti 2,6 km vandentiekio ir 31,4 km nuotekų tinklų. Numatoma, kad prie vandens tiekimo tinklų turės galimybę prisijungti 75 gyventojai (29 būstai), prie nuotekų tinklų – 1.765 gyventojai (679 būstai). Nauji nuotekų tinklai bus tiesiami tose gyvenvietėse, kur gyventojų prisijungimas prie centralizuotų sistemų kur kas mažesnis nei 95 proc. Projekto metu nuotekų tinklai bus tiesiami Telšių mieste, Nevarėnų Ryškėnų ir Degaičių gyvenvietėse. Taip pat bus pastatyti nauji valymo įrenginiai Nevarėnuose. Nutiesus naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus padidės paslaugų prieinamumas. Tokiu būdu bus sprendžiamos gyventojų problemos ir taip gerinamos jų gyvenimo sąlygos. Pastačius naujus nuotekų valymo įrenginius Nevarėnuose, sumažės gruntinio ir požeminio vandens tarša Telšių rajone.

Pagrindinis projekto tikslas – įgyvendinti ES nuotekų direktyvos 91/271/EEB reikalavimus nuotekų išvalymui, sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje, išplėsti vandentvarkos teikiamas paslaugas ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę.

Nutiesus naujus vandentiekio tinklus, Telšių miesto ir rajono gyventojams bus tiekiamas higienos reikalavimus atitinkantis vanduo, kurio kokybe nuolat rūpinsis tiekėjas – UAB „Telšių vandenys". Įrengus nuotekų tinklus pagerės socialinė, aplinkos, sveikatos situacija gyvenvietėse.

2014 m. balandžio mėnesį Telšiuose, Nevarėnuose, Ryškėnuose ir Degaičiuose įvyks keturi susitikimai su gyventojais, skirti projektui „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšiuose ir Telšių rajone (Nevarėnuose, Ryškėnuose ir Degaičiuose)":

1. 2014 m. balandžio 1 d. 16:00 val. UAB „Telšių vandenys" salėje (Plungės g. 55, Telšiai);

2. 2014 m. balandžio 3 d. 14:00 val. Ryškėnų kultūros centro salėje (Masčio g. 5, Ryškėnai);

3. 2014 m. balandžio 4 d. 14:00 val. Degaičių kultūros centro salėje (Anulėnų g. 1, Degaičiai);

4. 2014 m. balandžio 7 d. 12:00 val. Nevarėnų kultūros centro salėje (Liepų g. 18, Nevarėnai);

Jų metu bus pristatomas vykdomas projektas, jo eiga, nauda, būsimi rezultatai ir kt.

Projekto inžinerinius tinklų planus galite peržiūrėti paspaudę nuorodą žemiau:

<<< Inžineriniai tinklų planai >>>

iso2015