2012-11-24 Švaresnės aplinkos link

es_2013
Projektas Nr.VP3-3.1-AM-01-V-02-063
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Telšių rajone (Varniuose, Gintaluose, Ožtakiuose, Luokėje, Džiuginėnuose)“

ŠVARESNĖS APLINKOS LINK

Pastaruoju metu visoje Lietuvoje sparčiai įgyvendinami vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimo projektai. UAB „Telšių vandenys" taip pat įgyvendina aplinkosauginį projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-063 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Telšių rajone (Varniuose, Gintaluose, Ožtakiuose, Luokėje, Džiuginėnuose)", kuriuo siekiama išplėsti vandentiekio ir nuotekų tinklų surinkimo tinklą Telšių rajone. Vieniems gyventojams tai kelią susirūpinimą dėl besitęsiančių statybos darbų vykdymo metu sukeltų nepatogumų, kitiems – tai rodiklis apie dar vieną žingsnį kokybiškesnio gyvenimo link.

„Geriamojo vandens kokybė, nuotekų šalinimas ir valymas – aktuali problema Telšių raj. gyvenvietėse. Nemaža dalis gyventojų vis dar naudoja geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimų neatitinkantį geriamąjį vandenį, tik 55 proc. Telšių rajono gyventojų nuotekos yra surenkamos ir valomos centralizuotai, nuotekų valymo sistemos pasenusios, todėl pradėjus vykdyti Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos veiksmų programą ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, net neabejoję nusprendėme pasinaudoti Europos Sąjungos teikiama finansine parama, skiriama centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo bei tvarkymo paslaugų gyventojams prieinamumo ir kokybės didinimui. Įgyvendindami šį projektą siekiame įvykdyti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 m. plėtros strategijos nuostatas, kurių vienas pagrindinių tikslų yra iki 2015 m. išplėsti centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą Lietuvos gyventojams iki 95 proc." – teigia UAB „Telšių vandenys" generalinis direktorius Alvydas Jasevičius.

Projekte Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-063 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Telšių rajone (Varniuose, Gintaluose, Ožtakiuose, Luokėje, Džiuginėnuose)" yra numatyta išplėsti ir rekonstruoti Varnių nuotekų valyklą, nutiesti apie 14,8 km naujų vandentiekio tinklų ir apie 27 km nuotekų tinklų, tokiu būdu suteikiant galimybę prie naujai paklotų nuotekų surinkimo tinklų prisijungti 1364 gyventojams, prie vandens tiekimo tinklų – 492 gyventojams. Tinklų statybos darbus pagal 2011 m. rugsėjo 6 d. pasirašytą rangos sutartį vykdo jungtinės veiklos partneriai UAB „Edrija", UAB „Plungės lagūna", UAB „Telšių statyba".

Šiuo metu vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų statybos darbai intensyviai vykdomi Varniuose – Gintaluose ir Luokėje, taip pat vykdomi Varnių nuotekų valyklos plėtros ir rekonstrukcijos darbai. Tiek Džiuginėnuose, tiek Varniuose - Ožtakiuose didžioji dalis tinklų jau yra paklota, statomos nuotekų siurblinės, vykdomi kiti baigiamieji statybos darbai. Gerbūvio ir asfaltavimo darbai visose gyvenvietėse bus vykdomi ankstyvą pavasarį, kai tik leis oro sąlygos.

Planuojama statybos darbų pabaiga, įskaitant ir aplinkos tvarkymo darbus, visose gyvenvietėse – 2013 m. rugpjūčio mėn.

Įgyvendinus rangos sutartimi rangovui iškeltus uždavinius, Telšių rajono gyvenviečių gyventojams bus užtikrintas socialiai būtinų Europos sąjungos reikalavimus atitinkančių vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša, pagerės bendra aplinkos būklė, sumažės pavojus kylantis žmogaus sveikatai, taip pat bus užtikrintas nepertraukiamas centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų funkcionavimas, o svarbiausia - tokiu būdu bus sumažinti regioniniai skirtumai tarp Europos šalių ir atskirų regionų gyventojų.

Projekto vertė siekia 15,55 mln. litų, iš kurių 13,21 mln. litų finansuoja Europos Sąjungos Sanglaudos fondas, 1,55 mln. litų sudaro iš Lietuvos Respublikos biudžeto skirtos lėšos, 777 tūkst. litų suma –Telšių rajono savivaldybės lėšos ir 8,1 tūkst. litų - UAB „Telšių vandenys" lėšos.

Gyventojus norinčius prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų, tačiau nespėjusių sudalyvauti rengtuose susitikimuose, kviečiame kreiptis į UAB „Telšių vandenys" statybos ir technikos direktorių Vaclovą Raibužį telefonu (8 444) 60732 – jiems bus suteikta visa reikalinga informacija apie vykdomą projektą ir nurodyti būtini dokumentai, reikalingi norint prisijungti prie naujai klojamų vandentiekio ir/ar nuotekų surinkimo tinklų.

iso2015