2013-05-27 PROJEKTAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-063 „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS RENOVAVIMAS IR PLĖTRA TELŠIŲ RAJONE

Projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-063 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Telšių rajone (Varniuose, Gintaluose, Ožtakiuose, Luokėje, Džiuginėnuose)"

es_2013

TELŠIŲ RAJONE TĘSIAMI ĮGYVENDINAMO APLINKOSAUGINIO VANDENTVARKOS PROJEKTO DARBAI

Užsitęsusios žiemos šalčiai ilgai neleido UAB „Telšių vandenys" įgyvendinamo projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-063 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Telšių rajone (Varniuose, Gintaluose, Ožtakiuose, Luokėje, Džiuginėnuose)" rangos sutarties darbus vykdantiems Rangovams sugrįžti į statybvietę ir tęsti statybos darbų, tačiau šiandien darbai vykdomi visu pajėgumu.

Rangovo atstovas Algirdas Ruškys informuoja, kad šią dieną yra likę pakloti tik apie 3 proc. rangos sutartyje numatytų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų. „Tai labai nedidelė dalis darbų, turint omenyje tai, kad pagal pasirašytą rangos sutartį iš viso yra numatyta pakloti apie 40 km naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų", – rangos sutarties tikslais ir įgyvendinimo eiga dalinosi A. Ruškys.

Luokės gyvenvietėje šiandien yra paklota apie 95 proc. visų tinklų. Šiuo metu Rangovui dar yra likę pakloti apie 63 m vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Malūno g., 150 m buitinių nuotekų tinklų - Šviesos g. (nuo Telšių g.). Dar šią savaitę numatoma pradėti montuoti šulinius Žemaitės g. bei joje kloti tinklų atšakas (išvadus/įvadus). Šį mėnesį taip pat planuojama sumontuoti paskutinę siurblinę Telšių g.

Varnių – Ožtakių dalyje atlikta 99 proc. tinklų klojimo darbų, yra likę sumontuoti dalį tinklų atšakų Dariaus ir Girėno bei Girgždutės g. - visi kiti tinklai yra įrengti. Šiuo metų tvarkomi šuliniai ir atliekami gerbūvio darbai.

Varnių – Gintalų dalyje įvykdyta 95 proc. visų numatytų tinklų klojimo darbų. Artimiausiu metu numatoma montuoti buitinių nuotekų siurblines, vykdyti tinklų klojimo ir individualių siurblinių montavimo darbus Daukanto g.

Džiuginėnuose pakloti visi projekte numatyti tinklai, baigti montuoti šuliniai. Šio mėn. viduryje Rangovas pradėjo sugadintų kelio dangų atstatymo darbus: pradėti ruošti pagrindai, o asfaltą numatoma pradėti kloti gegužės mėn. pab. – birželio mėn. pradžioje.

Varnių nuotekų valyklos rekonstrukcijos darbai. Šiuo metu įrenginėjami inžineriniai tinklai nuotekų valyklos teritorijoje bei atliekamas aeracinio kanalo esamų vidinių gelžbetoninių paviršių valymas.

Planuojama, kad visi statybos darbai, įskaitant ir aplinkos tvarkymo darbus, visose gyvenvietėse bus baigti iki 2013 m. rugpjūčio mėn. pabaigos.

Varnių nuotekų valyklos rekonstrukcijos darbus bei vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbus aukščiau minėtuose miesteliuose pagal 2011 m. rugsėjo 6 d. pasirašytą rangos sutartį vykdo jungtinės veiklos partneriai UAB „Edrija", UAB „Plungės lagūna", UAB „Telšių statyba". Pagal projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-063 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Telšių rajone (Varniuose, Gintaluose, Ožtakiuose, Luokėje, Džiuginėnuose)" yra numatyta išplėsti ir rekonstruoti Varnių nuotekų valyklą, nutiesti 14,6 km naujų vandentiekio tinklų ir 26,2 km nuotekų tinklų, tokiu būdu suteikiant galimybę prie naujai paklotų nuotekų surinkimo tinklų prisijungti 1364 gyventojams, prie vandens tiekimo tinklų – 492 gyventojams.

Tik atlikus visus šiuos darbus bus pasiektas pagrindinis įgyvendinamo projekto tikslas – sudarytos palankios sąlygos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumui didinti ir kokybei gerinti Telšių rajone bei apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio. Įgyvendinus projektą, Telšių rajono gyventojams bus užtikrintas ES direktyvos 91/271/EEB ir visuomenės sveikatos saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančio vandens tiekimas bei bus sumažinta paviršinio ir požeminio vandens tarša, taip pat bus sumažinti socialiniai ir ekonominiai skirtumai tarp ES šalių narių ir atskirų regionų.

UAB „Telšių vandenys" pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos veiksmų programą ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programą įgyvendinamo aplinkosauginio vandentvarkos projekto vertė siekia 15,55 mln. litų, iš kurių 13,21 mln. litų finansuoja Europos Sąjungos Sanglaudos fondas, 1,55 mln. litų sudaro iš Lietuvos Respublikos biudžeto skirtos lėšos, 777 tūkst. litų suma – Telšių rajono savivaldybės lėšos ir 8,1 tūkst. litų - UAB „Telšių vandenys" lėšos.

Gyventojus, norinčius prisijungti prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tinklų, kviečiame kreiptis į UAB „Telšių vandenys" statybos ir technikos direktorių Vaclovą Raibužį telefonu (8 444) 60732 – jiems bus suteikta visa reikalinga informacija apie vykdomą projektą ir nurodyti būtini dokumentai, reikalingi norint prisijungti prie naujai klojamų vandentiekio ir/ar nuotekų surinkimo tinklų.

iso2015