2011-12-29 PROJEKTAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-007 „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA TELŠIUOSE"

2007-2013 m. EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖ PARAMA LIETUVAI

PROJEKTAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-007 „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA TELŠIUOSE"

es_2013

2011 m. gruodžio 29 d.

Telšių mieste, Rainių, Degaičių ir Ryškėnų gyvenvietėse įgyvendinamas vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbų projektas artėja prie pabaigos. Jau nutiesta 9,8 km vandentiekio tinklų, 12 km nuotekų tinklų ir 0,5 km slėginių nuotekų tinklų bei pastatytos 2 nuotekų siurblinės.

2012 m. pradžioje numatoma parengti galutinius darbų įvykdymo dokumentus ir pradėti vykdyti satybos užbaigimo procedūras. Užbaigus statybą rangovas – UAB „Ežerūna" dar 12 mėnesių bus atsakingas už nustatytų defektų ištaisymą ir trūkumų pašalinimą.

Užbaigus visus rangos sutartyse numatytus darbus Telšių m., Rainių, Degaičių ir Ryškėnų k., apie 1200 gyventojų galės prisijungti prie naujai paklotų nuotekų tinklų, 75 prie vandentiekio tinklų. Tokiu būdu Telšių miesto gyventojai galės gauti visuomenės sveikatos higienos reikalavimus atitinkantį vandenį ir prisidėti prie rizikos sumažinimo užteršti paviršinius ir gruntinius vandenis Ventos-Lielupės upių baseine, sumažinant dirvožemio ir gruntinio vandens taršą.

Gyventojai yra skatinami jungtis prie naujai paklotų magistralinių vandentiekio ir nuotekų tinklų pasitelkiant visuomenės informavimo priemones – spaudą ir organizuojant susitikimus su vietos bendruomene. Visą papildomą informaciją apie įgyvendinamą projektą ir apie galimybes prisijungti prie naujai paklotų vandentiekio ir nuotekų tinklų gyventojai gali gauti UAB „Telšių vandenys" (kontaktiniai duomenys pateikiami žemiau).

Projektą įgyvendina UAB „Telšių vandenys" pagal Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis" VP-3.1-AM-01-V priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšiuose".

Projektą finansuoja:

  • Europos Sąjungos Sanglaudos fondas – 6 mln. Lt;
  • Lietuvos Respublika – 0,7 mln. Lt;
  • Telšių rajono savivaldybė – 0,4 mln. Lt;
  • UAB „Telšių vandenys" – 0,02 mln. Lt.

Šis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-007 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšiuose" įgyvendinamas siekiant išplėsti nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklus Telšių mieste, Rainių, Degaičių ir Ryškėnų gyvenvietėse, išplėsti centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių, gerinti vandentvarkos paslaugų kokybę, sumažinti paviršinių ir požeminių vandenų taršą, tenkančią Ventos – Lielupės upių baseinui, bei mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ir atskirų Lietuvos regionų.

Kontaktai informacijai apie projektą gauti

Gyventojai, norintys gauti papildomos informacijos apie įgyvendinamą projektą ir apie galimybes prisijungti prie naujai statomų vandentiekio ir nuotekų tinklų, gali kreiptis į UAB „Telšių vandenys", Statybos ir technikos direktorių Vaclovą Raibužį, tel.: 8-444 60 732. 

iso2015