2010-07-15 Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę.

sanglaudos.jpg

Europos Sąjungos Sanglaudos fondas: žingsnis į mūsų gerovę.

VENTOS - LIELUPĖS UPĖS BASEINO INVESTICINĖS PROGRAMOS

1 ETAPO, 1 FAZĖS PROJEKTAS

                     Šiaurinėje Lietuvos dalyje sėkmingai vykdomas Ventos – Lielupės upės baseino investicinės programos I etapo, I fazės projektas Nr. 2006/LT/16/C/PE/001, kurio pagrindinis tikslas pagerinti geriamojo vandens kokybę, pasirūpinti nuotekų bei vandentiekio tinklų sistema. Projekto įgyvendinimas padalintas į dvi fazes. Šiuo metu įgyvendinama pirmoji fazė. Į projekto teritoriją patenka Akmenės, Biržų, Joniškio, Rokiškio, Pasvalio, Šiaulių ir Telšių rajonai. Ventos – Lielupės upės baseino projektas – viena iš Lietuvos Respublikos vandentvarkos ūkio plėtros įgyvendinama investicinės programos dalis, kurią dalinai finansuoja Europos Sąjungos Sanglaudos fondas.

Ventos – Lielupės upės baseino investicinės programos I etapo, I fazės projektas sėkmingai įgyvendinamas Telšių rajone. Šiame rajone jau baigiama nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, nuotekų tinklų plėtra Rainių gyvenvietėje ir Telšių mieste. 2009 m. kovo 20 d. UAB „Telšių vandenys" pristatyta Aplinkos apsaugos agentūros patvirtinta Telšių rajono savivaldybės, UAB „Telšių vandenys" ir jungtinės veiklos grupės - UAB „Vėtrūna", „Ecofluid group", s.r.o., „Inekon Group", a.s., „OHL ŽS", a.s. - pasirašyta rangos darbų sutartis „Telšių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija". Šiuo metu Telšių nuotekų valykloje yra atlikta 26,96 % darbų. Pastatytas bioreaktorius, vyksta bandomieji darbai.

2009 m. liepos 13 d. UAB „Telšių vandenys" pristatyta Aplinkos apsaugos agentūros patvirtinta Telšių rajono savivaldybės, UAB „Telšių vandenys" ir jungtinės veiklos grupės - UAB „Ežerūna", UAB „Elektrovoltas - pasirašyta rangos darbų sutartis „Nuotekų tinklų plėtra Rainių gyvenvietėje ir Telšių mieste". Šiuo metu atlikta 98,15 % visų planuojamų darbų. Rekonstruota perpumpavimo stotis, paklota spaudiminė linija Telšiai-Rainiai, baigiami automatikos derinimo darbai, pakloti savitakiniai nuotekų tinklai Tryškių gatvėje, pastatyta perpumpavimo stotis. Atlikus šiuos rangos darbus atsirado galimybė prie nuotekų tinklų prisijungti Tryškių g. ir Neringos g. gyventojams.

Taip pat pradedama nuotekų tinklų plėtra Ryškėnų gyvenvietėje. 2010 m. sausio 28 d. UAB „Telšių vandenys" pristatyta Aplinkos apsaugos agentūros patvirtinta Telšių rajono savivaldybės, UAB „Telšių vandenys" ir įmonės UAB „Panevėžio ryšių statyba" - pasirašyta rangos darbų sutartis „Nuotekų tinklų plėtra Ryškėnų gyvenvietėje ir Telšių mieste". Šiuo metu iš viso atlikta 25,53 % visų planuojamų darbų. Įgyvendinus šį projektą prie nuotekų tinklų galės prisijungti ir Naujamiesčio gyventojai, tai bus įgyvendinta sekančiuose etapuose.

Remiantis projekto fizinių indikatorių suvestine, bus pasiekti šie rodikliai: pastatyta 4 buitinių nuotekų siurblinės, rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai bei nuotekų siurblinės, nutiesta apie 11 kilometrų tinklų. Projekto statybos darbų vertė pagal Europos komisijos Sprendimą – 44 420 000,00 Lt be PVM. Projektai planuojami baigti iki šių metų gruodžio 31 d.

Šiuolaikinėje visuomenėje netyla kalbos apie geriamo vandens kokybę bei jo naudą mūsų sveikatai. Tačiau daugelis iš mūsų susimąsto tik apie geriamo vandens kokybę ir nepagalvoja apie tai, kas vyksta su tuo vandeniu, kuris patenka į nuotekas, yra išvalomas ir vėl bėga iš mūsų čiaupo. Vandens kokybė tiesiogiai priklauso nuo nuotekų valymo įrenginių būklės ir galimybių. Telšių rajono gyventojai nuo šiol vartos kokybiškai išvalytą ir tyrą vandenį, dėl to pagerės jų sveikata, nes švarus ir tyras vanduo – mūsų geros savijautos garantas!

Ventos – Lielupės upės baseino investicinės programos I etapo, I fazės projektas atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijus ir turi teigiamą įtaką Ventos - Lielupės baseino vandens valymo sistemai. Tai duos naudą žmonių sveikatai ir šio baseino ekosistemoms. Įgyvendinus šį projektą bus sumažinti aglomeracijų išmetamų teršalų kiekiai, išvalytos miesto nuotekos prieš išleidžiant jas į vandens telkinius vadovaujantis ES ir Lietuvos nustatytais standartais. Projekto nauda skirstoma į tris pagrindinius komponentus:

• Nauda aplinkai: pagerėjęs nuotekų surinkimas ir išvalymas bei dumblo tvarkymas.

• Paslaugų nauda: prisijungimų prie vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų skaičiaus padidėjimas nagrinėjamoje teritorijoje.

• Efektyvumo nauda: gaunama dėl modernesnės ir efektyvesnės įrangos, skirtos vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugoms teikti, įdiegimo.

Projektas apima investicijas į vandens tiekimo, vandens valymo, nuotekų surinkimo, valymo įrenginių plėtrą ir renovaciją 7 savivaldybėse, esančiose Ventos - Lielupės upės baseine. Investicijos turės poveikį apytiksliai 204 966 gyventojams. Visose savivaldybėse geriamo vandens kokybė nepakankama, geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tinklai nepatikimi. Vandenruošos įrenginiai ir nuotekų valymo įrenginiai bus rekonstruoti ir atitiks Europos Sąjungos standartus. Sanglaudos fondas finansuoja 80 procentų, o Lietuvos Respublikos biudžetas sudaro 20 procentų šio projekto vertės. Projektas pradėtas 2006 m. sausio 03 d. ir planuojamas baigti šių metų gruodžio 31 d.

Naujų nuotekų valymo įrenginių statyba bei esamų įrenginių modernizavimas turės teigiamą poveikį aplinkai, taip pat nuotekų šalinimo tinklų išplėtimas ir rekonstrukcija duos teigiamą poveikį išsklaidytos taršos mažinimui. Gyvenamųjų namų bei ūkių prisijungimas prie nuotekų šalinimo sistemos sumažins gruntinių vandenų taršos lygį ir turės nemažą antrinį poveikį visuomenės sveikatai, nes didžiausia tarša vyksta paskleidžiant nuotekas aplinkoje ir netinkamai eksploatuojant nuotekų kauptuvus. Galime pasidžiaugti, kad ši itin svarbi problema artimiausiu metu bus išspręsta, ir mes bei mūsų vaikai galėsime vartoti švarų ir mūsų sveikatai naudingą vandenį, nesibaimindami, kad nuotekos gali pakenti aplinkai, kurioje mes gyvename.

Gyventojai, norintys gauti papildomos informacijos apie įgyvendinamą projektą gali kreiptis į UAB „Telšių vandenys", Statybos ir technikos direktorių Vaclovą Raibužį, tel.: 8-444 60 732.

iso2015