2010-08-31 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšiuose

2007- 2013 M. EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖ PARAMA LIETUVAI

PROJEKTAS NR. VP3-3.1-AM-01-V-02-007 „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA TELŠIUOSE“ 

es_2013

UAB „Telšių vandenys" nuo 2009 m. birželio mėn. iki 2012 m. spalio mėn. įgyvendina vieną iš vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektų Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-007 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Telšiuose", kuriuo siekiama:

- išplėsti nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklus;
- įgyvendinti ES geriamo vandens direktyvos 98/63/EEB nustatytus reikalavimus;
- sumažinti taršą patenkančią į Ventos-Lielupės baseino hidrologinį upių tinklą su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš šio baseino gyvenviečių, tuo pačiu mažinant taršą tenkančią Ventos, Lielupės upėms ir Baltijos jūrai;
- sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką projekto teritorijoje;
- išplėsti centralizuotai vandentvarkos paslaugas gaunančių gyventojų skaičių ir pagerinti projekto teritorijoje teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę;
- padėti mažinti regioninius ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių ir pačių Lietuvos rajonų.

Projektą bendrai finansuoja:

- Europos Sąjungos Sanglaudos fondas – 9,8 mln. Lt;
- Lietuvos Respublika – 1,2 mln. Lt;
- Telšių rajono savivaldybė – 0,6 mln. Lt.

Per 2010 metus UAB „Telšių vandenys" jau nutiesė 1,9 km vandentiekio tinklų Telšių mieste pagal rangos sutartį Nr.S-20090601 „Magistralinės vandentiekio trasos nuo S.Daukanto/Pasvaigės gatvių sankryžos iki bioetanolio gamyklos nauja statyba" (Rangovas – UAB „Šiaulių dujotiekio statyba"). Darbai pagal šią rangos sutartį jau yra baigti ir nuo 2010 m. rugpjūčio 3 d. tęsiasi Pranešimo apie defektus laikotarpis (12 mėnesių).

Šiuo metu įgyvendinama rangos sutartis Nr.S-2010/07/30 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Telšių m., Rainių, Degaičių ir Ryškėnų k." (Rangovas – UAB „Ežerūna"). Darbai pradėti vykdyti 2010 m. rugpjūtį ir numatoma baigti 2012 m. vasario mėn. Per šį laikotarpį bus paklota apie 8 km vandentiekio tinklų, 12 km nuotekų tinklų ir 0,5 km slėginių nuotekų tinklų bei pastatytos 2 nuotekų siurblinės. Techninę statybos darbų priežiūrą vykdo VšĮ „Projektų vadybos grupė".

Atlikus rangos sutartyse numatytus darbus Telšių m., Rainių, Degaičių ir Ryškėnų k., gyventojai galės prisijungti prie naujai paklotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, taip gaudami geresnės kokybės vandenį, užtikrindami efektyvesnį nuotekų valymą ir tokiu būdu mažindami taršą, patenkančią paviršiniams dirvožemio ir gruntiniams vandenims.

Gyventojai, norintys gauti papildomos informacijos apie įgyvendinamą projektą ir apie galimybes prisijungti prie naujai statomų vandentiekio ir nuotekų tinklų, gali kreiptis į UAB „Telšių vandenys", Statybos ir technikos direktorių Vaclovą Raibužį, tel.: 8-444 60 732.

Kurkime Lietuvos ateitį kartu!

iso2015